Max en Luna Max en Luna
Menu

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Max&Luna treden in werking per 1 juni 2016 en laatst gewijzigd en herzien op 30 november 2018. Door de site te betreden en de services van Max&Luna, te gebruiken, of door iemand anders te laten betalen om de site te betreden en de service te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden en condities die in dit document beschreven staan. Als u niet met deze voorwaarden en condities akkoord gaat, mag noch u, noch degene voor wie u betaald heeft, de site (www.maxenluna.nl), betreden of de services gebruiken. Max&Luna adviseert elke gebruiker de algemene voorwaarden vooraf te lezen. Max&Luna kan deze algemene voorwaarden op enig moment wijzigen. Daarom raadt Max&Luna u aan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd opnieuw te lezen.

Algemeen

Max&Luna is een onafhankelijk platform dat baasjes van honden en katten zo goed mogelijk aan elkaar en specifieke diensten, producten en services wil koppelen. Deze baasjes vinden dankzij de diensten van Max&Luna makkelijk andere baasjes, een goed advies, de juiste producten en/of een lieve oppas in de buurt.

Identiteit

De juridische naam van Max&Luna is Warmako BV, handelend onder de naam/namen: Max&Luna; maxenluna.nl; maxandluna.com

Vestigings- & bezoekadres: Leehove 20 2678 MC De Lier

E-mailadres: hallo@maxenluna.nl

KvK-nummer: 27230977

BTW-identificatienummer: NL801831775B01

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Max&Luna: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.

Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ook genoemd de vriend of member, die voor de service van Max&Luna geregistreerd 'registratie' of betaald 'lidmaatschap' heeft alsmede een ieder die de site betreedt en gebruikt. Als u als member voor iemand anders betaalt voor het gebruik van Max&Luna services, gaat u eveneens akkoord met het lezen van dit document ter goedkeuring en kennisneming.

Deelnemers: Andere Consumenten en Partijen die een overeenkomst hebben gesloten met Max&Luna.

Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.

Registratie, profiel of vriend: De overeenkomst tussen Max&Luna en een consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van lidmaatschapsgeld.

Lidmaatschap of membership: Een overeenkomst ter zake de levering van diensten tussen Max&Luna en u komt tot stand door het accorderen van de Algemene Voorwaarden, het Privacy Beleid en het (maandelijks) voldoen van de kosten.

Member: Consument die een betaald lidmaatschap op een betaalde service heeft

Dierencoach: De natuurlijke of rechtspersoon die op onafhankelijke basis zelfstandig adviezen geeft en op bepaalde tijden beschikbaar is en daarvoor de services gebruikt van Max&Luna. In deze algemene voorwaarden wordt onder dierencoach diverse specialisten in dierzorg verstaan.

Chat: Een moment waarop er een live chat verbinding tot stand wordt gebracht tussen u, andere members en deelnemers en waarbinnen u uw vragen kunt stellen en antwoorden/adviezen kunt verkrijgen

Regels: Alle door Max&Luna op de site en in de Algemene Voorwaarden omschreven regels, evenals morele gedragsregels zoals die in de samenleving gelden, waaraan u en de deelnemers zich verplichten te houden door het aangaan van de overeenkomst.

Privacy voorwaarden: De voorwaarden van Max&Luna met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: Privacy

ARTIKEL 1. DIENSTVERLENING

1.1 De dienstverlening van Max&Luna bestaat uit het bieden van informatie; een online mogelijkheid om met andere deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van consumenten en deelnemers die op grond van door Max&Luna vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen; het tot stand brengen van contact tussen consument en dierencoach; het tot stand brengen van contact tussen consument en derde partijen; het beheren en toegankelijk maken van de op de site geplaatste content; het beheren van de database. Enkele diensten zijn gratis na registratie, andere diensten zijn alleen toegankelijk met een lidmaatschap.

1.2 Max&Luna geeft geen garantie op succes en kan niet garanderen dat haar diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen.

1.3 Max&Luna is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.

1.4 Max&Luna kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen als minimale leeftijd en het hebben en/of verzorgen van huisdieren. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de Website af te bakenen en de kans op succes te vergroten.

1.5 Bij Max&Luna worden de volgende aanvullende eisen gesteld: de consument dient minimaal 16 jaar te zijn om gebruik te maken van de Website. Om te registreren voor een betaald Lidmaatschap, moet u 18 jaar of ouder zijn, of 16 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd (jouw ouders/voogden zullen het contract in jouw naam aangaan).

1.6 De mogelijkheid tot het in contact treden met andere deelnemers en de dierencoach kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. De website informeert de consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.

1.7 Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De website geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het lidmaatschap.

1.8 De Website kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.

1.9 De website is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

ARTIKEL 2. BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING

2.1 De website spant zich in om de dienstverlening aan consumenten zonder storingen te laten verlopen. De website kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

2.2 Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal de website dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

2.3 De website is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van de overeenkomst in de volgende omstandigheden:

• Als door uw onkunde, uw eigen apparatuur, uw (apparatuur)beveiligingen, uw apparatuursystemen, stroomuitval of (de kwaliteit van) uw verbinding of dergelijke, de live verbinding niet (of niet op tijd) tot stand kan worden gebracht;

• Als door de instellingen van uw apparatuur de kwaliteit van de verbinding onvoldoende is of door u als onvoldoende wordt ervaren;

• Als u de verbinding zelf verbreekt

U hebt in al deze gevallen nimmer recht op (partiële) restitutie van reeds betaalde bedragen of een compensatie of dergelijke. En evenmin zijn wij aansprakelijk voor de eventuele gevolgen of schades als gevolg van de niet nakoming.

2.4 U verplicht zich tot het leveren (en eventueel op tijd wijzigen) van recente, correcte en complete gegevens, het aanmaken van een account met gebruikersnaam en wachtwoord en het vooraf betalen van het verschuldigde bedrag zoals vermeld op de site ten tijde van uw registratie en het daarmee akkoord gaan van deze voorwaarden.

2.5 De consequenties van deze beperkingen worden nader toegelicht in de disclaimer die u eveneens kunt vinden op de site van Max&Luna.

2.6 Door deze voorwaarden te accorderen, belooft u de inhoud van de site en de service te beschermen en ongeautoriseerd of anderszins oneigenlijk gebruik te voorkomen.

ARTIKEL 3. GEDRAG VAN CONSUMENTEN

3.1 Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om: bedreigende taal te gebruiken naar deelnemers of naar de website; onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen; teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

3.2 Het is de consument bovendien niet toegestaan om: onwaarheden in het profiel te vermelden; commerciële informatie te verspreiden; schade of hinder aan andere deelnemers of de website toe te brengen; racistische of aanstootgevende uitingen te doen; informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer; inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.

3.3 Als een consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de website het lidmaatschap van de consument zonder restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De website stelt de consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

3.4 De consument accepteert dat de website als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

3.5 Als de website een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De website spant zich in om profielen van consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

ARTIKEL 4. MEMBERSHIPS & WELKOMSGESCHENK

4.1 Member is aan Max&Luna bij vooruitbetaling de tarieven verschuldigd zoals die per aangeboden dienst gelden en zichtbaar zijn op de site bij totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Alle genoemde Max&Luna Lidmaatschap prijzen zijn in euro en inclusief 21% BTW

4.3 Max&Luna behoudt zich het recht ten allen tijde deze prijzen aan te passen. Voor de meest actuele tarieven kijkt u op www.maxenluna.nl.

4.4. Lidmaatschappen met automatische verlenging worden maandelijks verlengd op basis van het maandtarief van het oorspronkelijke lidmaatschap. Max&Luna behoudt zich het recht ten allen tijde deze prijzen aan te passen op basis van de CBS Prijsindex.

4.4 Bij Max&Luna kunt u online betalen via iDeal, Credit Card en Paypal. Betaling op rekening, cash of per cheque is niet mogelijk.

4.5 Aanvullende transactiekosten die Credit Card maatschappijen en Paypal aan Max&Luna berekenen worden door Max&Luna aan consument doorberekend. Deze kosten zijn ongeveer 2,5% van het totale bedrag voor het gekozen membership.

4.6 Kortingscodes kunnen per klant eenmalig gebruikt worden en zijn geldig tot de in de bevestiging vermelde datum.

4.7 De inhoud van de bij het betreffende membership behorende welkomsgeschenk is afhankelijk van de gekozen duur van het membership.

4.8 Afbeeldingen en inhoud van het welkomsgeschenk zijn indicatief

4.9 Het welkomsgeschenk wordt binnen 2 en 4 weken na het afsluiten van een membership door Max&Luna aan de member verzonden

4.10 Indien de member besluit het lidmaatschapsgeld te storneren op basis van artikel 7.5 , dan dient de member het welkomsgeschenk in oorspronkelijke staat aan Max&Luna te retourneren. Eventuele verzendkosten zijn dan voor de consument.

4.11 Indien de member het welkomsgeschenk niet in originele staat retour stuurt kan Max&Luna de kosten voor het betreffende pakket bij de member in rekening brengen.

ARTIKEL 5. DIERENCOACH SERVICE

5.1 U dient direct een dierenarts te bezoeken indien uw huisdier kenmerken vertoond waarvoor directe medische hulp noodzakelijk is.

5.2 De dierencoaches doen hun best hun adviezen zo compleet en efficiënt mogelijk te houden. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat bij de adviesvorming een beperking t.o.v. een fysiek dierenartsbezoek bestaat door het feit dat de dierencoach: Uit moet gaan van de van u verkregen informatie en achtergronden; Geen kennis en beeld heeft van het (medisch) verleden van het dier; Geen gebruik kan maken van het zelf fysiek onderzoeken van het dier; Geen onderzoeken of tests zelf kan uitvoeren op het dier.

5.3 De adviezen van de dierencoaches zijn vrijblijvend en indicatief. Max&Luna is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gevolgen en/of opvolging van deze adviezen. Consument is zelf altijd verantwoordelijk dat het betreffende huisdier de juiste medicatie en/of behandeling krijgt.

ARTIKEL 6. OPPAS & UITLAATSERVICE

6.1 Onder oppas wordt verstaan de member die op honden en/of katten van anderen past; honden van anderen uitlaat; honden of katten van anderen in- of buitenshuis verzorgt.

6.2 Members die oppasdiensten aan willen bieden, schrijven zich onder hun eigen naam en met hun eigen foto's in en geven in hun profiel aan welke diensten zijn verlenen; wat zij opschrijven in hun account en profiel dient correct en compleet te zijn.

6.3 Oppassers zijn zich ervan bewust dat zij onder omstandigheden conform de wet aansprakelijk kunnen zijn voor schade die voortvloeit uit de oppasactiviteiten.

6.4 Oppassers beschikken over een WA verzekering en voldoen aan alle (plaatselijke) wet en regelgeving.

6.6 Consumenten die van deze oppas diensten gebruik maken zorgen dat het betreffende huisdier vrij is van ziektes en vlooien

6.7 Consumenten die van deze oppas diensten gebruik maken zijn zich ervan bewust dat zij conform de wet - artikel 6:179 BW - onder omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn voor schade veroorzaakt door hun hond tijdens het oppassen, ook als hun huisdier zonder hen bij de oppas is.

6.8 Max&Luna is op geen enkele wijze partij bij de oppasovereenkomst tussen de consument en de oppas. Alle geschillen tussen een consument en de oppas dienen onderling te worden opgelost.

6.9 Consument vrijwaart de oppas en Max&Luna voor alle aansprakelijkheden en zullen de oppas ook niet aanspreken voor schade die voortvloeit uit het verblijf van het huisdier bij de oppas.

6.10 Consument beschikt over een WA-verzekering voor henzelf die ook van toepassing is op hun huisdier.

6.11 Op het profiel, account of in de communicatie tussen oppas en consument wordt geen reclame gemaakt voor andere diensten of producten.

6.12 Consument en oppas dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een account aanmaken en een profiel plaatsen danwel een overeenkomst met elkaar aangaan. Max&Luna voert geen controle uit op de correctheid en kwaliteit van de aangeboden diensten, de bevoegdheid van oppassers om diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten de diensten af te nemen. Max&Luna geeft daarover geen garantie.

ARTIKEL 7. VOORTZETTING EN OPZEGGING DOOR CONSUMENT

7.1 Een betaald lidmaatschap van een dienst wordt aangegaan voor een bepaalde periode van 3, 6 of 12 maanden. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. De Website wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.

7.2 Het betaalde lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en te allen tijde na afloop van de eerste periode met een opzegtermijn van minimaal 24 uur ná aanvang van de eerste periode en minimaal 48 uur vóór de vervaldatum van de eerste periode.

7.3 Registratie of lidmaatschap kan opgezegd worden via het contactformulier op de website, e-mail en brief onder vermelding van gebruikersnaam en het e-mailadres dat gekoppeld is aan het profiel. De consument ontvangt op het bij de Website bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging..

7.4 Ongeacht of de registratie of lidmaatschap is opgezegd, deactiveert de website op verzoek van de consument te allen tijde het profiel van de consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de consument.

7.5 De consument heeft 14 dagen dagen na het aangaan van het lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Website, dan is de Website gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen.Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor een maand, afhankelijk van het gekozen abonnement (van 3, 6 of 12 maanden). De Website vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de consument toch herroept.

7.6 Terugstorting binnen de EU kan alleen indien Max&Luna de volledige en correcte IBAN en BIC/SWIFT nummer van de consument heeft ontvangen.

ARTIKEL 8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

8.1 Op het gebruik van de Website zijn de Privacy Policy van de Website van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de consument worden verwerkt. De Website houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving

8.2 Als er bij de website een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de website gerechtigd om kennis te nemen van de via de website tussen deelnemers uitgewisselde gegevens.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Warmako BV of een aan haar gelieerde vennootschap is slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Max&Luna

9.2 Iedere aansprakelijkheid van Warmako B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Warmako B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van gebruikers die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of diensten van Max&Luna.

9.3 Indien Warmako B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de gebruiker aan Max&Luna heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of b) € 100, al naar gelang welk bedrag hoger is.

9.4 Consument zal Max&Luna binnen 1 maand op de hoogte brengen van schade

9.5 De consument is tegenover de Website aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de consument kan worden toegerekend.

ARTIKEL 10. WIJZIGING IN DE DIENSTVERLENING

10.1 Max&Luna kan haar website op elk moment wijzigen of haar diensten niet langer leveren of anders leveren. Max&Luna streeft ernaar om een wijziging of een beëindiging van haar dienstverlening binnen een redelijke termijn aan te kondigen.

10.2 Max&Luna is gerechtigd om haar dienstverlening inclusief de uitvoering van haar overeenkomsten over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen en/of derde partijen.

ARTIKEL 11. KLACHTENREGELING

Bent u niet tevreden? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de klantenservice. Naar uw feedback wordt serieus geluisterd en klachten worden serieus behandeld. Alle klachten worden in behandeling genomen en beoordeeld. Bij gegronde klachten zal Max&Luna passende actie ondernemen.

ARTIKEL 12. COPYRIGHT

De technologie achter onze service en alle andere software, ontwerpen, materiaal, communicatie, tekst, illustraties, animaties, afbeeldingen, foto's, audio, video, tekeningen, plaatjes en andere gegevens, data en materiaal, inclusief onderdelen en samenstellingen daarvan, toegankelijk gemaakt via of op de site, service of software, zijn eigendom van Warmako B.V. Deze zijn volledig en zonder beperkingen beschermd en mogen niet door u gebruikt, gepubliceerd, gereproduceerd, uitgebeeld, nagemaakt, gedistribueerd, geïmiteerd, uitgezonden, gecirculeerd, gespiegeld, veranderd, verhuurd, verkocht of anderszins gebruikt worden, noch in Nederland, noch in het buitenland, zonder onze toestemming. Van ongeautoriseerd gebruik zal aangifte gedaan worden bij de politie.

Informatie over Max&Luna en aanverwante onderwerpen die op de site staan, mogen in een redelijk aantal gedownload en geprint worden voor persoonlijk en educatief gebruik, mits de tekst onveranderd wordt weergegeven met het vermelden van de bron, zijnde www.maxenluna.nl. Commercieel gebruik is, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, verboden.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Indien wij een bepaling in de algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Max&Luna zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de voorwaarden geldig.

13.2 De algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Max&Luna en haar gebruikers en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Max&Luna en de algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

13.3 In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de voorwaarden, zal uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn. Indien de gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Max&Luna zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1